Referenties

Omgevingsmanagement

 • Natuurbegraven is een nieuw fenomeen, waarover de meningen sterk uiteenlopen. Een cruciaal onderdeel is het omgevingsmanagement, in een samenwerking tussen Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten. Het trekt veel media aandacht, ook in negatieve zin. Ik heb leiding gegeven aan het programma en de onderliggende projecten per locatie.
 • Het landelijke Ganzenbeleid behoort tot de hardnekkigste beleidsonderwerpen in het landelijk gebied. In 2011 is er een zogenaamd G7-akkoord gesloten. Ik heb de onderhandelingen voorbereid voor de directies van de grote terreinbeherende organisaties tot en met het akkoord en ik heb de implementatie van het G7-akkoord bij de terreinbeheerders in goede banen geleid.
 • De besluitvorming over de Tweede Maasvlakte is jarenlang een samenspel geweest van een ongekend groot aantal stakeholders met zeer verschillende belangen. Als onderhandelaar en omgevingsmanager namens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties heb nauw samen gewerkt met het Havenbedrijf en overheden. In de periode van vernietiging van de Planologische Kernbeslissing door de Raad van State (2005) tot en met het finale akkoord (2008) inclusief maatschappelijke dubbeldoelstelling.
 • De A4 Midden-Delfland is al veertig jaar in discussie totdat er in een periode van bijna 10 jaar toegewerkt is naar een gezamenlijke overeenkomst van vele partijen. Ik heb in de periode 2005-2010 met en namens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties het omgevingsmanagement gedaan.
 • Training Strategisch Omgevings Management (SOM) aan professionals. Samen met Marc Wesselink en Marita Driessen heb ik bijna 20% van de (700+) medewerkers van Natuurmonumenten getraind. Ze zijn nu beter in staat om adequaat hun projecten te organiseren in een complexe omgeving met veel stakeholders.

Projecten en programmamanagement

 • Reorganisatie van Natuurmonumenten: Natuurmonumenten (740 medewerkers) is inmiddels gereorganiseerd (2016). Ik heb het programma management geleid om het nieuwe ontwerp concreet te maken. Ik heb gestuurd op voortgang, kwaliteit en samenhang bij twaalf projectleiders voor diverse organisatieonderdelen. Ik heb simulaties georganiseerd om te toetsen hoe het nieuwe ontwerp zou gaan werken, ter ondersteuning van een gewogen directiebesluit.
 • Natuurbegraven is een nieuw fenomeen, waarover de meningen sterk uiteenlopen. Ik heb leiding gegeven aan het complexe programma natuurbegraven van Natuurmonumenten en de onderliggende projecten per locatie in nauwe samenwerking met Natuurbegraven Nederland BV.
 • Realisatie Bezoekerscentrum en kantoor Groot Speijck: ik ben twee jaar projectverantwoordelijk geweest voor de ontwerpfases, aanbesteding, realisatie en oplevering, inclusief het deelproject voor het interieur en ik overzag tevens deelproject voor de inrichting van de buitenruimte. Het was het grootste bouwproject van Natuurmonumenten in 20 jaar, het is keurig binnen budget en binnen de planning gebleven, hoewel er genoeg hick-ups opgelost moesten worden.
 • Interim professional: ik ben in 2012 een jaar teamleider geweest voor de afdeling Natuur&Landschap (team van de 15 landelijke inhoudelijke experts) van Natuurmonumenten. In dat jaar heb ik een veranderopdracht gerealiseerd, de sfeer en de samenwerking met regionale stakeholders hersteld en een meerjarenplan opgeleverd.

Bijeenkomsten die ertoe doen

 • Al jaren verdiep ik me in de effectiviteit van overleg, in hoe je bijeenkomsten succesvol maakt. Vanuit pure interesse en omdat ik zie hoe relevant het is voor de sfeer, voor de voortgang en voor de resultaten. Ik heb in de loop van jaren veel ervaring opgedaan met voorzitterschap, met een grote verscheidenheid aan creatieve werkvormen, geschikt voor iedere situatie of vraag. Ik ondersteun graag leidinggevenden en medewerkers in de voorbereiding van cruciale meetings.
  • Interne overleggen;
  • Overleggen met allerlei externen, verschillende belangen;
  • Met een lastig publiek of onder druk van de media;
  • Bestuurlijk en ambtelijk, strategisch.
 •  Sparringpartner voor leidinggevenden en opdrachtgevers: het helpt vaak om met een ervaren externe een situatie, een project of een complexe opgave te analyseren en tot nieuwe richtingen te komen.
 • Coach voor medewerkers: medewerkers ondersteun ik met een gericht coachingstraject of met ondersteuning on the job. Ik werk volgens het protocol van de NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches.
 • Simulaties heb ik pas wat recenter ontdekt als een krachtig instrument om inzicht te krijgen in toekomstige situaties. Simulaties werken verhelderend bij allerlei organisatorische vraagstukken met diverse rollen en taken. Met als centrale vraag: kan het zo gaan werken? Ik heb simulaties toegepast voor de reorganisatie van Natuurmonumenten.